Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Oddział EKOe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Patrol ekologiczny prowadzony
przez Straż Miejską w Opolu 

 

Kontakt z patrolem EKO pod następującym adresem: ekopatrol@strazmiejska.opole.pl

Patrol EKO funkcjonuje w Opolu od 2004 roku, a specjalistyczny patrol ekologiczny "EKO PATROL" od 2009 roku, w skład którego wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą następujące działania:

 • kontrola czystości nieruchomości,
 • kontrola czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,
 • kontrola stanu porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym stanie sanitarnym oraz kontrola posiadnia tytułu prawnego do postawienia kontenerów we wskazanym miejscu
 • kontrole i obserwacje "dzikich wysypisk" śmieci,
 • kotrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów,
 • kontrola właściwej segregacji odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia odpadów,
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami (pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci i ich likwidacji),
 • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów,
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
 • kontrola legalności wycinki drzew,
 • interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy,
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska,
 • kontrola spalania w domowych instalacjach grzewczych,
 • kontrola terenów zieloych z uwagą na ich degradację.

We wszystkich tych działaniach współpracujemy z wydziałami Urzędu Miasta Opola, różnymi firmami oraz organizacjami:

 • WOŚiR - UM
 • WJTiGK - UM
 • WZK - UM
 • W. Zarządzania Kryzysowego  - UM
 • WGiK - UM
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nadleśnictwo - Opole
 • WIOŚR
 • Sanepid
 • Nadzór Budowlany
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Remondis oraz Zakład Komunalny
 • WOPR
 • TONZ oraz Schronisko dla Zwierząt
 • ściśle współpracujemy z policją

Do zadań patrolu EKO należy między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom miejsc publicznych, jak również ujawnianie sprawców takich wykroczeń. Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz nieprawidłowościach wynikających z kodeksu wykroczeń, aktów prawa miejscowego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, z ustawy prawie wodnnym.

Przegląd ostatnich interwencji 
z dzikich wysypisk śmieci w dużym skrócie

Patrol Eko na bieżąco monitoruje dzikie wysypiska śmieci. Często udaje się odnaleźć sprawcę lub sprawców zanieczyszczania środowiska. Wielokrotnie jednak sprawcy pozostają bezkarni, a dzikie wysypiska nie tylko psują krajobraz, ale także mają niekorzystny wpływ na stan naszego spamopoczucia oraz zdrowia.

Przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej uruchomiono tzw. zbiornice na śmieci. Do zbiornicy można przywieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje i smary, zużyte akumulatory. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 77 474 27 19.

 

 

 

Lista Galerii :

Interwencje 2014 r.

Ul. Torowa - po uporządkowaniu terenuUl. Torowa - przed uporządkowaniem terenuUl. Bończyka-styczeń 2014r.

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail