Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Oddział EKOe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Patrol ekologiczny prowadzony
przez Straż Miejską w Opolu 

 

Kontakt z patrolem EKO pod następującym adresem: ekopatrol@strazmiejska.opole.pl

Patrol EKO funkcjonuje w Opolu od 2004 roku, a specjalistyczny patrol ekologiczny "EKO PATROL" od 2009 roku, w skład którego wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą następujące działania:

 • kontrole i obserwacje "dzikich wysypisk" śmieci
 • kontrole stanu sanitarno-higienicznego na posesjach i nieruchomościach
 • sprawdzanie nieruchomości pod kątem wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne, umowy i dowody płacenia za usuwanie nieczystości ciekłych
 • kontrole w zakresie spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych
 • kotrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów
 • prowadzi kontrole stanu czystości dróg
 • sprawdza prawidłową gospodarkę odpadami na terenie gminy Opole
 • sprawdza wypełnianie obowiązków przez właścicieli psów tj. szczepienia oraz nakazane środki ostrożności
 • prowadzi działania pod kątem legalności wycinki drzew oraz nieszczenia i uszkadzania roślinności
 • prowadzi działania mające na celu zniwelowanie wylewania nieczystości do kanalizacji deszczowej z pojazdów asenizacyjnych

We wszystkich tych działaniach współpracujemy z wydziałami Urzędu Miasta Opola, różnymi firmami oraz organizacjami:

 • WOŚiR - UM
 • WJTiGK - UM
 • WZK - UM
 • W. Zarządzania Kryzysowego  - UM
 • WGiK - UM
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nadleśnictwo - Opole
 • WIOŚR
 • Sanepid
 • Nadzór Budowlany
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Remondis oraz Zakład Komunalny
 • WOPR
 • TONZ oraz Schronisko dla Zwierząt
 • ściśle współpracujemy z policją

Do zadań patrolu EKO należy między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom miejsc publicznych, jak również ujawnianie sprawców takich wykroczeń. Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz nieprawidłowościach wynikających z kodeksu wykroczeń, aktów prawa miejscowego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, z ustawy prawie wodnnym.

Przegląd ostatnich interwencji 
z dzikich wysypisk śmieci w dużym skrócie

Patrol Eko na bieżąco monitoruje dzikie wysypiska śmieci. Często udaje się odnaleźć sprawcę lub sprawców zanieczyszczania środowiska. Wielokrotnie jednak sprawcy pozostają bezkarni, a dzikie wysypiska nie tylko psują krajobraz, ale także mają niekorzystny wpływ na stan naszego spamopoczucia oraz zdrowia.

Przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej uruchomiono tzw. zbiornice na śmieci. Do zbiornicy można przywieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje i smary, zużyte akumulatory. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 77 474 27 19.

 

  EKO INTERWENCJE - 2017 r.

 
                  

       

Teren kąpieliska przed sprzataniem                                                        Teren kąpieliska po sprzataniu

    

 

 

Malina stawy przed uporządkowaniem terenu                                 Malina stawy po uporządkowaniu terenu

      

             

 

 

Lista Galerii :

Interwencje 2016 r.

Zaśmiecony teren przy ul. Einsteina Kąpielisko Bolko po uporządkowaniu terenuKąpielisko Bolko przed sprzątnięciemKąpielisko Bolko przed sprzątnięciemul. Cygana teren przed uporządkowaniem
ul. Cygana teren po uporządkowaniu terenuZaśmiecony teren ul. OświęcimskaZaśmiecony teren ul. OświęcimskaZaśmiecony teren byłego zajazdu NiedźwiednikZaśmiecony teren byłego zajazdu Niedźwiednik
Złota 640 poZłota 640 przedAl_przyjaźni_002Al_przyjaźni_001Malina_stawy_02

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail