Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Oddział EKOe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Patrol ekologiczny prowadzony
przez Straż Miejską w Opolu 

 

Kontakt z patrolem EKO pod następującym adresem: ekopatrol@strazmiejska.opole.pl

Patrol EKO funkcjonuje w Opolu od 2004 roku, a specjalistyczny patrol ekologiczny "EKO PATROL" od 2009 roku, w skład którego wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą następujące działania:

 • kontrola czystości nieruchomości pod kątem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi 
 • kontrola czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,
 • kontrola stanu porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym stanie sanitarnym oraz kontrola posiadnia tytułu prawnego do postawienia kontenerów we wskazanym miejscu
 • kontrole i obserwacje "dzikich wysypisk" śmieci,
 • kotrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów,
 • kontrola właściwej segregacji odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia odpadów,
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami (pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci i ich likwidacji),
 • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów,
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
 • kontrola legalności wycinki drzew,
 • interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy,
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska,
 • kontrola spalania w domowych instalacjach grzewczych,
 • kontrola terenów zielonych z uwagą na ich degradację,
 • kontrola terenów objętych ochroną środowiskową
 • sprzątanie terenów nieobjętych administrowaniem przez wydziały miasta Opola, przy współpracy z MOPR-em.

We wszystkich tych działaniach współpracujemy z wydziałami Urzędu Miasta Opola, różnymi firmami oraz organizacjami:

 • BNOK - UM
 • GOK - UM
 • WOŚiR - UM
 • WITiGK - UM
 • WZK - UM
 • WGiK - UM
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nadleśnictwo - Opole
 • WIOŚ
 • Sanepid
 • Nadzór Budowlany
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Remondis oraz Zakład Komunalny
 • WOPR
 • TONZ oraz Schronisko dla Zwierząt
 • ściśle współpracujemy z policją

Do zadań patrolu EKO należy między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom miejsc publicznych, jak również ujawnianie sprawców takich wykroczeń. Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz nieprawidłowościach wynikających z kodeksu wykroczeń, aktów prawa miejscowego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, z ustawy prawie wodnnym.

Patrol Eko na bieżąco monitoruje dzikie wysypiska śmieci. Często udaje się odnaleźć sprawcę lub sprawców zanieczyszczania środowiska. Wielokrotnie jednak sprawcy pozostają bezkarni, a dzikie wysypiska nie tylko psują krajobraz ale także mają niekorzystny wpływ na stan naszego spamopoczucia oraz zdrowia.


W Opolu działa jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

• PSZOK – ul. Podmiejska 69, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

Szczegółowe informacje znajduja sie na stronie:   http://www.smieciopolis.opole.pl/pszok/

  

Zła segregacja – czerwony trójkąt

  

Co oznacza naklejka z czerwonym trójkątem na twoim pojemniku na odpady ?

Wejdź na stronę i dowiedz sie więcej

http://www.smieciopolis.opole.pl/zla-segregacja-czerwony-trojkat/

 

 

Lista Galerii :

Interwencje 2018 r.

Eko interwencjaEko interwencjaEko interwencjaZanieczyszczony teren przy ul. 1-go majaSpalanie odpadów przy ul. Wrocławskiej
Zanieczyszczony teren przy ul. TorowejZanieczyszczony teren przy ul. TorowejSkładowisko odpadów na terenie posesji przy ul. ŚrodkowejSkładowisko odpadów na terenie posesji przy ul. ŚrodkowejZanieczyszczony teren przy ul. Grota Roweckiego

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail