Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Oddział EKOe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Patrol ekologiczny prowadzony
przez Straż Miejską w Opolu 

 

Kontakt z patrolem EKO pod następującym adresem: ekopatrol@strazmiejska.opole.pl

Patrol EKO funkcjonuje w Opolu od 2004 roku, a specjalistyczny patrol ekologiczny "EKO PATROL" od 2009 roku, w skład którego wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą następujące działania:

 • kontrola czystości nieruchomości pod kątem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi 
 • kontrola czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,
 • kontrola stanu porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym stanie sanitarnym oraz kontrola posiadnia tytułu prawnego do postawienia kontenerów we wskazanym miejscu
 • kontrole i obserwacje "dzikich wysypisk" śmieci,
 • kotrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów,
 • kontrola właściwej segregacji odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia odpadów,
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami (pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci i ich likwidacji),
 • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów,
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
 • kontrola legalności wycinki drzew,
 • interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy,
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska,
 • kontrola spalania w domowych instalacjach grzewczych,
 • kontrola terenów zielonych z uwagą na ich degradację,
 • kontrola terenów objętych ochroną środowiskową
 • sprzątanie terenów nieobjętych administrowaniem przez wydziały miasta Opola, przy współpracy z MOPR-em.

We wszystkich tych działaniach współpracujemy z wydziałami Urzędu Miasta Opola, różnymi firmami oraz organizacjami:

 • BNOK - UM
 • GOK - UM
 • WOŚiR - UM
 • WITiGK - UM
 • WZK - UM
 • WGiK - UM
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nadleśnictwo - Opole
 • WIOŚ
 • Sanepid
 • Nadzór Budowlany
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Remondis oraz Zakład Komunalny
 • WOPR
 • TONZ oraz Schronisko dla Zwierząt
 • ściśle współpracujemy z policją

Do zadań patrolu EKO należy między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom miejsc publicznych, jak również ujawnianie sprawców takich wykroczeń. Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz nieprawidłowościach wynikających z kodeksu wykroczeń, aktów prawa miejscowego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, z ustawy prawie wodnnym.

Patrol Eko na bieżąco monitoruje dzikie wysypiska śmieci. Często udaje się odnaleźć sprawcę lub sprawców zanieczyszczania środowiska. Wielokrotnie jednak sprawcy pozostają bezkarni, a dzikie wysypiska nie tylko psują krajobraz ale także mają niekorzystny wpływ na stan naszego spamopoczucia oraz zdrowia.


W Opolu działa jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

• PSZOK – ul. Podmiejska 69, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

Szczegółowe informacje znajduja sie na stronie:   http://www.smieciopolis.opole.pl/pszok/

  

Zła segregacja – czerwony trójkąt

  

Co oznacza naklejka z czerwonym trójkątem na twoim pojemniku na odpady ?

Wejdź na stronę i dowiedz sie więcej

http://www.smieciopolis.opole.pl/zla-segregacja-czerwony-trojkat/

 

 

Lista Galerii :

Interwencje 2021 r.

Wschodnia - usunięte dzikie wysypisko śmieci.Wschodnia - dzikie wysypisko śmieci.ul. Śliczna - po interwencjiul. Śliczna - przed interwencjąul. Spychalskiego - po interwencji
ul. Spychalskiego - przed interwencjąSpalanie odpadówSpalanie odpadówPobór próbki paleniskowejPobór próbki paleniskowej
Olimpijska teren po uprzątnięciu przez sprawcęOlimpijska - wyrzucone odpady

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail